Oil painting Apollo Lykeios on the Hudson by Edward Miller